لکنت چیست؟​

\"ریحانه

لکنت یک اختلال گفتاری است که در آن روانی گفتار به واسطه ی تکرار ها، کشیده گویی ها و قفل ها مختل می شود .
وقفه هایی که در گفتار فرد باعث ناروانی می شود انواع مختلفی دارد.
فرد دارای لکنت ممکن است بخشی از کلمات را تکرار کند( تکرار)، بعضی صداها را برای مدتی طولانی تر از حالت عادی بکشد(کشش) ، و یا لحظات سختی را برای تولید یک کلمه تجربه کند ( قفل یا بلاک).

لکنت ممکن است روز به روز تغییر کند ، باید بدانیم نوسان ماهیت لکنت است .
ممکن است زمان هایی علایم لکنت کاملا کاهش پیدا کند و حتی حذف شود و بعد از یک بازه ی زمانی دوباره شدت پیدا کند.
تکرار ، کشش و قفل را از علایم اصلی و هسته ای لکنت می دانیم و این رفتارها کاملا غیر ارادی و خارج از کنترل فرد هستند . افراد دارای لکنت در انواع علایم لکنت و تعداد دفعات لکنت و طول مدت رفتارهای اصلی لکنت و هم چنین واکنشی که به لکنت نشان می دهند، با یکدیگر متفاوت اند.
فردی که لکنت می کند دقیقا می داند که چه می خواهد بگوید ولی در تولید طبیعی یک جریان گفتار دچار مشکل می شود.
لکنت ممکن است روز به روز تغییر کند ، باید بدانیم نوسان ماهیت لکنت است .
ممکن است زمان هایی علایم لکنت کاملا کاهش پیدا کند و حتی حذف شود و بعد از یک بازه ی زمانی دوباره شدت پیدا کند.
تکرار ، کشش و قفل را از علایم اصلی و هسته ای لکنت می دانیم و این رفتارها کاملا غیر ارادی و خارج از کنترل فرد هستند . افراد دارای لکنت در انواع علایم لکنت و تعداد دفعات لکنت و طول مدت رفتارهای اصلی لکنت و هم چنین واکنشی که به لکنت نشان می دهند، با یکدیگر متفاوت اند.
فردی که لکنت می کند دقیقا می داند که چه می خواهد بگوید ولی در تولید طبیعی یک جریان گفتار دچار مشکل می شود.

تیک ؟

\"لکنت
\"ریحانه
بعضی از افراد دارای لکنت ممکن است رفتارهایی را در صورت، سر ، چشم ، دست ، بدن و … نشان دهند که ممکن است در نگاه اول و به نظر افراد غیر متخصص ، مشابه تیک به نظر برسد . اما باید بدانیم که لکنت علاوه بر رفتارهای اصلی ( یعنی تکرار، کشش و قفل ) می تواند علایم دیگری هم داشته باشد که با عنوان ( رفتارهای ثانویه ) مطرح می شود.
افراد دارای لکنت به رفتار های اصلی لکنت با اجتناب و فرار واکنش نشان می دهند که این رفتارها در ابتدا به صورت تلاش تصادفی میباشد اما خیلی زود تبدیل به الگوهای یاد گرفته شده می شوند.
رفتارهای ثانویه به دو گروه تقسیم می شوند، رفتارهای رهایی و رفتارهای اجتنابی ، رفتارهای رهایی زمانی اتفاق می افتد که لکنت اتفاق افتاده است و فرد در تلاش برای اتمام کلمه است ، این تلاش به شکل : پلک زدن ،به میان اندازی صداهای اضافی،تکان دادن سر و غیره می تواند خود را نشان دهد.
رفتارهای اجتنابی وقتی ظهور پیدا می کند که گوینده لکنت را پیش بینی میکند و با یاد آوری تجربیات منفی پیشین ، تلاش می کند تا از وقوع لکنت جلوگیری کند ، این رفتارهای اجتنابی به شکل به تعویق انداختن گفته ، استفاده از آغازگرهای گفتاری و جانشین کردن برخی کلمات و صداها به جای هم ، خود را نشان می دهد. بعضی از افراد دارای لکنت ممکن است رفتارهایی را در صورت، سر ، چشم ، دست ، بدن و … نشان دهند که ممکن است در نگاه اول و به نظر افراد غیر متخصص ، مشابه تیک به نظر برسد . اما باید بدانیم که لکنت علاوه بر رفتارهای اصلی ( یعنی تکرار، کشش و قفل ) می تواند علایم دیگری هم داشته باشد که با عنوان ( رفتارهای ثانویه ) مطرح می شود.
افراد دارای لکنت به رفتار های اصلی لکنت با اجتناب و فرار واکنش نشان می دهند که این رفتارها در ابتدا به صورت تلاش تصادفی میباشد اما خیلی زود تبدیل به الگوهای یاد گرفته شده می شوند.
رفتارهلی ثانویه به دو گروه تقسیم می شوند، رفتارهای رهایی و رفتارهای اجتنابی ، رفتارهای رهایی زمانی اتفاق می افتد که لکنت اتفاق افتاده است و فرد در تلاش برای اتمام کلمه است ، این تلاش به شکل : پلک زدن ،به میان اندازی صداهای اضافی،تکان دادن سر و غیره می تواند خود را نشان دهد.
رفتارهای اجتنابی وقتی ظهور پیدا می کند که گوینده لکنت را پیش بینی میکند و با یاد آوری تجربیات منفی پیشین ، تلاش می کند تا از وقوع لکنت جلوگیری کند ، این رفتارهای اجتنابی به شکل به تعویق انداختن گفته ، استفاده از آغازگرهای گفتاری و جانشین کردن برخی کلمات و صداها به جای هم ، خود را نشان می دهد.

چه کسی لکنت می کند؟

تقریبا یک درصد از جمعیت لکنت می کنند.لکنت روی همه ی سنین تاثیر می گذارد.در بیشتر کودکان ، لکنت در سنین 2-6 سال که مهارت های زبانی شان در حال رشد است رخ می دهد.تقریبا 5-10 درصد از همه ی کودکان در دوره هایی از زندگی شان لکنت را تجربه خواهند کرد.
پسرها دو تا سه برابر بیش تر از دختران لکنت می کنند و هرچه سن افزایش بیابد تفاوت جنسیتی افزایش میابد.؛تعداد پسرانی که لکنتشان ادامه میابد سه تا چهار برابر بیشتر از دختران است .
تقریبا 75%کودکان لکنتشان خود به خود بهبود می یابد و برای 25% باقی مانده در صورتی که مداخله ی درمانی صورت نگیرد ،احتمال ماندگاری مادام العمر وجود دارد .
باید بدانیم که نمی توان تشخیص داد که لکنت در چه کودکی باقی می ماند یا در چه کودکی خود به خود بهبودی اتفاق می افتد.

علت لکنت چیست ؟​

یک علت واحد برای لکنت وجود ندارد و لکنت به عنوان یک اختلال چند علتی شناخته می شود ، دو فاکتور مهم که می تواند باعث لکنت شود ژنتیک و نوروفیزیولوژی مغز است . ساختار و عملکرد مغز فرد دارای لکنت از نظر عصب شناختی در قسمت های مرتبط با گفتار ، با افراد بدون لکنت متفاوت است . این ساختار متفاوت می تواند در نتیجه ی یک استعداد ذاتی برای لکنت داشتن ، اتفاق بیفتد . و این استعداد ذاتی از طریق ژنتیک می تواند به ارث برسد.
تقریبا نیمی از افراد دارای لکنت ،فردی را در خانواده ی دور یا نزدیک خود داشته اند که دچار لکنت بوده است یا در حال حاضر لکنت می کند.
مدل ها و تئوری های مختلفی در رابطه با علت لکنت وجود داردکه تقریبا تمام این تئوری ها اشاره می کنند که لکنت یک علت واحد ندارد.
ترکیب این فاکتورها در هر کودک متفاوت است . به همین دلیل است که هیچ دو فرد دارای لکنتی عینا مشابه هم نیستند.
کودکم ترسید و لکنت کرد !
\"\"

آیا ترس علت لکنت است؟

آیا تا به حال از موضوعی ترسیده اید ؟ بله قطعا تمام ما در طی دوران زندگی حتی برای یک بار ترسیده ایم . آیا با ترس ما دچار لکنت شده ایم ؟ خیر ! خیلی از افراد ترس را تجربه کرده اند و دچار لکنت نشده اند.
باید بدانیم ترس علت لکنت نیست . لکنت می تواند از طریق اتفاق های متفاوت محیطی بروز پیدا کند . عوامل بروز لکنت با علت اصلی لکنت متفاوت است . برخی از والدین و افراد دارای لکنت گزارش می دهند که لکنت آن ها پس از یک واقعه ی ناخوشایند مثل : ترس از یک حیوان ، دیدن خواب ترسناک ، جابه جایی منزل ، از پوشک گرفتن ،تجربه ی جدایی والدین از هم و … شروع شده است . این عوامل ، باعث بروز لکنت می شوند در واقع اگر کودک شما بعد از ترس از یک موضوع شروع به لکنت می کند ، کودک شما مستعد لکنت بوده است و صرفا با ترس لکنت آغاز شده است.آیا ترس علت لکنت است؟
آیا تا به حال از موضوعی ترسیده اید ؟ بله قطعا تمام ما در طی دوران زندگی حتی برای یک بار ترسیده ایم . آیا با ترس ما دچار لکنت شده ایم ؟ خیر ! خیلی از افراد ترس را تجربه کرده اند و دچار لکنت نشده اند.
باید بدانیم ترس علت لکنت نیست . لکنت می تواند از طریق اتفاق های متفاوت محیطی بروز پیدا کند . عوامل بروز لکنت با علت اصلی لکنت متفاوت است . برخی از والدین و افراد دارای لکنت گزارش می دهند که لکنت آن ها پس از یک واقعه ی ناخوشایند مثل : ترس از یک حیوان ، دیدن خواب ترسناک ، جابه جایی منزل ، از پوشک گرفتن ،تجربه ی جدایی والدین از هم و … شروع شده است . این عوامل ، باعث بروز لکنت می شوند در واقع اگر کودک شما بعد از ترس از یک موضوع شروع به لکنت می کند ، کودک شما مستعد لکنت بوده است و صرفا با ترس لکنت آغاز شده است.

دانلود PDF این مقاله


مطلب مشابه لکنت بزرگسالان : اینجا کلیک کنید


مطلب مشابه لکنت-کودکان : اینجا کلیک کنید

1 دیدگاه دربارهٔ «لکنت چیست ؟»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *