ویژگی های شخصیتی افراد دارای لکنت

 واکنشهاي شناختی، عاطفی و رفتاري و مشخص نمودن تاثیر این واکنشها بر کیفیت زندگی افراد داراي لکنت، بسیار ضروري به نظر می رسد. با توجه به اینکه لکنت همه واکنش هاي شناختی عاطفی و رفتاري افراد را درگیر ساخته و منجر به ایجاد اضطراب در فرد می شود و عملکرد کلی فرد را مختل و روابط اجتماعی این افراد محدود می کند، در این متن قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا بین واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد داراي لکنت رابطه وجود دارد ؟

ایوراچ، منزیس، ابرین، لینکولن و همکاران(2009 (در پژوهشی با عنوان اضطراب و لکنت نشان دادند که علیرغم وجود برخی ابهامات در زمینه ي ارتباط بین لکنت زبان و اضطراب، شواهد محکمی براي این ارتباط وجود دارد و در این میان بر اضطراب اجتماعی، پیشبینی آسیب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی، تاکید بیشتري شده است.

مقیاس ارزیابی جامع تجربه ي فرد از لکنت) ،(OASES-A توسط جی اسکات یاروس و رابرت کزال در سال 2006  براي مستند کردن نتایج چندگانه در درمان لکنت افراد بالاي 18سال معرفی شد. این مقیاس از 100سوال تشکیل شده است که هریک بر مبناي مقیاس لیکرت با دامنه اي از 1تا5 نمره گذاري و به وسیله ي فرد داراي لکنت در 20 دقیقه تکمیل می شود و در4 بخش :

الف) اطلاعات کلی  ب ) واکنش ها نسبت به لکنت  ج)  برقراري ارتباط در موقعیت هاي روزمره  د) کیفیت زندگی سازماندهی شده است.

 بخش اول ) اطلاعات کلی : حاوي 20 سوال مربوط به تعبیر فرد از روانی و طبیعی بودن گفتار، دانسته هاي او درباره ي لکنت و درمان آن و در مجموع نگرش هاي کلی به لکنت است.

بخش دوم ) واکنش ها : شامل 30 سوال است که واکنش هاي عاطفی، رفتاري و شناختی گوینده را بررسی می کند.

\"در
• زمانی که یک نفر دارای لکنت صحبت می کنید ممکن است فکر کنید فرد مقابل درباره گفته های خود مطمئن نیست. این یک باور غلط است که آن ها از گفته های خود مطمئن نیستند بلکه آن ها مشغول چک کردن شیوه گفتارشان هستند و نگران این هستند که صحبت های خود را چگونه ادا کنند.

بخش سوم ) برقراري ارتباط در موقعیت هاي روزمره:  شامل 25سوال است که درجه ي مشکل فرد هنگام برقراري ارتباط در موقعیت هاي عمومی، محل کار، موقعیت هاي اجتماعی و خانه را ارزیابی می کند

بخش چهارم )کیفیت زندگی( شامل 25سوال در این مورد است که لکنت تا چه حد با رضایتمندي افراد از توانایی ارتباطی، روابط، توانایی مشارکت آنها در زندگی خود و حس کلی آنها از سلامت مغایرت دارد.

کاراس، والدن، کانچر، گراهام وهمکاران(2006) بر این باورند که کودکان داراي لکنت، در مقایسه با همسالان بدون لکنت خود واکنشهاي هیجانی شدیدتر، تنظیم هیجانی، تنظیم توجه و تواناییهاي ضعیف تري دارند و لکنت، کیفیت زندگی، باورها، هیجانات و تحصیلات این افراد را به طور منفی، تحت تاثیر قرار می دهد

تحقیقات نشان داده است افرادي که داراي لکنت زبان هستند، ممکن است در سطح تعاملات اجتماعی، ایجاد روابط بین فردي و تشکیل دوستی در سنین جوانی با مشکل مواجه شوند. این افراد احساس تنهایی و خجالت می کنند، تمایل دارند خود را از موقعیت هاي اجتماعی دور نگه دارند و در زمینه هاي مورد علاقه خود عقب نشینی کنند. همچنین اغلب ترس از مورد زور واقع شدن و کنایه خوردن توسط همسالان خود دارند. بررسی اثرات لکنت زبان نشان داده است، افراد داراي لکنت به علت مواجه شدن با چالش هاي سخت روزانه، احتمال دارد مورد صدمه و آسیب به سلامت روانی و فیزیکی قرار گیرند (هاگس، گابل، ایرانی،).

در تحقیقی که در زمینه ي عواطف منفی در بزرگسالان داراي لکنت انجام شد،( ترن، بلومگارت، کرایگ2011 ) 200 نفر بزرگسال داراي لکنت که از بچگی این اختلال را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب کردند و با 200نفر از کسانی که لکنت نداشتند، مقایسه کردند. نتایج این تحقیق نشان داد، بزرگسالانی که به لکنت مبتلا شده بودند در سطح قابل توجهی افزایش پریشانی و حالت خلق و خوي منفی نسبت به گروه شاهد داشتند. علاوه بر این، تفاوت قابل توجه اي نیز در زمینه ي اضطراب، نشانگان اجتماعی، حساسیت بین فردي، افسردگی، خصومت و بدبینی نیز مشاهده شد

References

Beilby, J. M., Byrnes, M. L., & Yaruss, J. S. (2012). The impact of a stuttering disorder on western australian 

children and adolescents. Sig 4 perspectives on fluency and fluency disorders, 22, 51-62.

Yaruss, J. S., & Quesal, R. W. (2006). Overall assessment of the speaker\’s experience of stuttering (oases): Documenting multiple in stuttering treatment. Journal of fluency disorders, 31,90-115

Blumgart, E., Tran, Y., & Craig, A. (2010). Social anxiety disorders in adults who stutter. Depression and  anxiety, 27, 687–692.

Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology Vol. 9 (No. 41), pp. 77-86, 2016Emami Meibodi

نویسنده:یاسمن کریمی دانشجو  گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *