والد عزیز این کارنامه وضعیت کلی لکنت کودک شما را به شکل کیفی گزارش می دهد:

سابقه درمان
وضعیت ناروانی کودک :
علامت ها و ویژگی های لکنت کودک:
رفتارهای ثانویه روی صورت و بدن
سرعت گفتار کودک
اجتناب از موقعیت های گفتار
احساسات منفی مرتبط با لکنت
وضعیت آگاهی کودک
فاکتورهای خطر
سطح درمان و مداخله
شدت لکنت کودک با مقیاس کیفی
مشکلات پایه ای و همراه احتمالی
نگرش والدین به لکنت
موانع و چالش های درمان