مراجع گرامی این کارنامه وضعیت کلی لکنت شما را به شکل کیفی بررسی می کند و متناسب با وضعیت کنونی شما است .

سابقه درمان
وجود سابقه ی ژنتیکی در خانواده دور و نزدیک
شدت لکنت به شکل کیفی و با مقیاس SR در جلسه ی مشاوره و در سطح دیالوگ :
سرعت گفتار
علامت های لکنت
علامت های ثانویه جهت اجتناب از لکنت یا رهایی از لکنت :
وجود مشکلات همراه :
میزان آگاهی از لکنت :
لکنت روی کدام جنبه های زندگی فرد تاثیر داشته است؟
فرد در مواجهه با لحظات لکنت چه احساساتی را تجربه می کند :
فرد به چه میزان از موقعیت های کلامی اجتناب می کند؟
پیش آگهی برای بهبودی :