مراجع گرامی این کارنامه وضعیت کلی لکنت شما را به شکل کیفی بررسی می کند و متناسب با وضعیت کنونی شما است.

حس

لمس
عمقی
تعادلی
شنیداری

حرکت

توجه
حافظه
عملکردهای اجرایی
هیجان