ده راهکار کاربردی برای ذوب شدن کوه یخ لکنت

لکنت یکی از سخت ترین اختلالات از جهت درمان است چون که فراتر از یک ناروانی است.آسیب شناس گفتار و زبان ، لکنت را  به سه بخش تقسیم می کند: موارد خلقی:احساسات و عواطف که لکنت را همراهی می کنند.(A) معقوله های رفتاری:لکنت ظاهری-جسمی-که به طور معمول ما به عنوان ناروانی در نظر می گیریم.(این …

ده راهکار کاربردی برای ذوب شدن کوه یخ لکنت ادامه »