ویژگی های شخصیتی افراد دارای لکنت

 واکنشهاي شناختی، عاطفی و رفتاري و مشخص نمودن تاثیر این واکنشها بر کیفیت زندگی افراد داراي لکنت، بسیار ضروري به نظر می رسد. با توجه به اینکه لکنت همه واکنش هاي شناختی عاطفی و رفتاري افراد را درگیر ساخته و منجر به ایجاد اضطراب در فرد می شود و عملکرد کلی فرد را مختل و …

ویژگی های شخصیتی افراد دارای لکنت ادامه »