درمان لکنت مبتنی بر پذیرش و تعهد

درمان لکنت مبتنی بر پذیرش و تعهد Acceptance and Commitment Therapy for adults who stutter: Psychosocial adjustment and speech fluency هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی برنامه مداخله گروهی درمان پذیرش و تعهد برای بزرگسالانی که لکنت زبان دارند.این برنامه شامل جلسات درمانی 2 ساعته بود که هر هفته به مدت هشت هفته متوالی انجام …

درمان لکنت مبتنی بر پذیرش و تعهد ادامه »