ارتباط کوه یخ و لکنت : دکتر جوزف شیهان

تشبیه لکنت به کوه یخ توسط دکتر جوزف شیهان برای اولین بار مطرح شد. پیام اصلی دکتر شیهان این بود: \” از لکنت خود جلوگیری نکنید، لکنت خودرا پنهان و انکار،نکنید.\” تنها راهی که می توانید ترس از لکنت خود را از بین ببرید و درنتیجه کاملا روان شوید، این است که با آن روبه …

ارتباط کوه یخ و لکنت : دکتر جوزف شیهان ادامه »