بررسی اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت

میزان اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت بنا به نتایجی که در یک مقاله بدست آمد: اضطراب و عزت نفس ضعیف در کودکان دارای لکنت بیشتر از گروه کودکان بدون لکنت (گروه شاهد) است و نگرش منفی والدین بسیار زیاد است. پیامدهای بالینی این یافته ها تشخیصی و درمانی است. اول ، پزشکان باید …

بررسی اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت ادامه »